Registreer

Accepteer de voorwaarden onderaan de tekst:

ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Algemene en bijzondere veilingvoorwaarden: de onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden van ET-A zijn van toepassing op de koopovereenkomst behoudens andersluidende afspraken tussen partijen dewelke uitdrukkelijk aanvaard worden door de koper. Elke bieder wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

ET-A: De BVBA VALENTIJN DE BRABANDER, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele aan de Dendermondebaan 66 bus A, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0837.903.420 die de veiling en de veilingdienst faciliteert. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ET-A opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van de verkoper van één of meerdere paarden te verkopen middels een veiling.

Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de veilingwebsite van ET-A registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de door ET-A georganiseerde veiling.

Bod: het door de bieder op de veiling voor een kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de veilingkosten).

Deelnemer: een verkoper en/of bieder.

Kavel: één of meerdere paarden die op de veilingwebsite van ET-A worden geveild. Koper: de bieder aan wie toewijzing heeft plaatsgevonden.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper enerzijds en koper anderzijds die als gevolg van de toewijzing aan de hoogste bieder tot stand komt.

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van ET-A namens de verkoper aan de bieder dat het kavel waarop door de bieder een bod is uitgebracht aan de bieder is toegewezen die koper van het kavel wordt. De toewijzing geschiedt door een openbaar ambtenaar hiertoe aangesteld door ET-A. Paarden: In onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden dient te worden verstaan onder paard of paarden elk volwassen paard of veulen of embryo.

Embryo: de vrucht tot standgekomen na inseminatie van de donormerrie door de vaderhengst.

Veulen: het paard tot standgekomen (al dan niet geboren) na verdere ontwikkeling van het embryo in de draagmerrie.

Draagmerrie: de ontvangstmerrie in wiens baarmoeder men via embryotransplantatie het jonge embryo overplant dat verwijderd werd uit de baarmoeder van de donormerrie. Het embryo ontwikkelt zich verder in deze draagmerrie en wordt na de geboorte opgekweekt door deze draagmerrie.

Paard: het paard aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard, zonder de pretentie volledig/corret te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

Veulen: het veulen aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het veulend, zonder de pretentie volledig/corret te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

Diepvriessperma: rietjes diepvriessperma
 aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten, zonder de pretentie volledig/corret te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan ET-A dienen te worden verstrekt om als bieder te kunnen bieden op de door ET-A georganiseerde veiling.

Veiling: de online veiling via de veilingwebsite ET-A. Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper door het faciliteren van een online veiling.

Veilingkosten: de kosten die een koper aan ET-A verschuldigd is na toewijzing voor de deelname aan een veiling en die vermeld worden op de veilingwebsite.

Veilingwebsite: de veilingwebsite waarop ET-A haar veilingdienst aanbiedt, betreft: www.et-auction.com.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Door deelname aan de door ET-A georganiseerde veiling verklaren de deelnemers zich jegens elkaar en verklaart de bieder zich jegens ET-A gehouden om deze algemene en bijzondere veilingvoorwaarden na te komen en zich gebonden aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een deelnemer voortvloeien. Elke deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE VAN DE BIEDER

Om te kunnen deelnemen aan de door ET-A georganiseerde veiling dient de bieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de door ET-A op de veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de bieder door zijn/haar deelname aan een veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende kavel een koopovereenkomst aan te gaan. ET-A behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De bieder dient zich op eerste verzoek van ET-A op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling. De bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de bieder bij registratie alle door de bieder aan ET-A te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft bieder de verplichting om ET-A onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder ET-A hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. ET-A is mede namens de verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een bieder als gevolg van biedingen en vervolgens toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de bieder.

ARTIKEL 4. PRIVACY VERKLARING

ET-A zal de (persoons)gegevens van een bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

ARTIKEL 5. BEVEILIGING

ET-A spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De bieder is jegens ET-A gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet. De veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. ET-A heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

ARTIKEL 6. DE VEILINGPROCEDURE

De verkoper stelt via de door ET-A georganiseerde veiling een Paard, Diepvriessperma of Embryo dewelke is overgeplant uit de desbetreffende donormerrie gedekt door een bepaalde vaderhengst in een draagmerrie te koop. ET-A treedt op als veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door ET-A bepaald. Dit betekent onder andere dat ET-A de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Dit laat onverlet dat ET-A gerechtigd is om een veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal ET-A onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een veiling niet voor alle bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de veiling gebruik kunnen maken. ET-A is hiertoe evenwel niet verplicht. Een bieder is verplicht om door of namens ET-A in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan ET-A voor dergelijke feitelijkheden aansprakelijk gesteld worden. Indien er een bod uitgebracht in de laatste 5 minuten voor sluiting van de veiling, wordt de veiling verlengd met 5 minuten.

ARTIKEL 7. OMSCHRIJVING KAVELS

ET-A is bij de omschrijving van een kavel op haar veilingwebsite afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. ET-A is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus. Bij eventuele melding geslacht embryo kan geen volledige zekerheid worden geboden, dit risico is voor de koper. Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aangevuld worden bij een specifiek kavel, deze worden geacht gekend en aanvaard te zijn, wanneer een bod wordt uitgebracht op dit specifieke kavel.

ARTIKEL 8. HET BOD

Een bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door ET-A op de veilingwebsite wordt aangegeven. De veiling geschiedt "bij opbod”. Een bod van de bieder geldt als een aanbod aan de verkoper. De bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens ET-A en (na toewijzing) jegens de verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens ET-A en de verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens ET-A en (na toewijzing) jegens een verkoper. ET-A en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door verkoper ter veiling aangeboden kavel(s). Elk bod blijft steeds bindend en kan, bij niet toewijs aan een hogere bieder, aangeroepen worden voor een nieuwe toewijs.

ARTIKEL 9. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van toewijzing aan de hoogste bieder. De veiling staat onder toezicht van een openbaar ambtenaar dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.

ARTIKEL 10. FACTURATIE EN BETALING

Een koper is aan ET-A veilingkosten verschuldigd dewelke 10% van het door de koper laatst uitgebrachte bod bedragen. De veilingkosten zijn te vermeerderen met 21% BTW. ET-A verzendt aan de koper een factuur voor de door de koper aan ET-A verschuldigde veilingkosten. Daarnaast ontvangt de koper een factuur van de verkoper betrekking hebbende op de aankoopprijs één en ander gebeurlijk te vermeerderen met 21% BTW indien de paarden verkocht worden met toepassing van BTW. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum. Indien de koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door ET-A voorgeschreven wijze, is de koper in verzuim jegens ET-A en jegens de verkoper en hebben ET-A en de verkoper recht op intresten à 10% per jaar tot op de dag van de volledige betaling alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag. Indien de verkoper of de koper de koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, dan wel lastens koper of verkoper ontbonden wordt, blijft de koper jegens ET-A de veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van ET-A in dat geval. Werd de factuur betreffende de verkoop van het paard of embryo na dertig dagen niet betaald, dan kan de ET-A de verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft de kavel in eigendom van de oorspronkelijke verkoper.

ARTIKEL 11. DRAAGMERRIE

De draagmerrie dewelke het aan de koper verkochte embryo draagt, blijft eigendom van de verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de koper teruggebracht aan de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Als de verkoper dit wenst, kan hij een waarborg vragen (t.w.v. 2.500 euro excl. btw) aan de koper voor het gebruik van de draagmerrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de koper wanneer de draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de verkoper. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de draagmerrie en haar ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de draagmerrie en haar ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. Het veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de verkoper tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

ARTIKEL 11-A. VEULEN VEILING

Bij veiling van een veulen betaalt de koper de volledige koopsom (hoogste bod + veilingkosten + mogelijke btw) op rekening van ET-A. De eigendomsoverdracht van het veulen vindt plaats op het moment van toewijzing in de veiling, maar de verkoper blijft verantwoordelijk voor het veulen tot het moment van levering aan de koper. De verkoper verbindt zich ertoe met de koper een gezond akkoord te bereiken over het spenen en de levering van het veulen. Het veulen moet bij het spenen minimaal 150 dagen oud zijn. Tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper, moet de verkoper het veulen afleveren bij de Belgische koper. Een buitenlandse klant haalt het veulen altijd op bij de verkoper, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

ET-A zal de verkoper betalen als een ondertekend leveringsbewijs van het veulen bij de veilingcommissie aankomt. Levering kan niet zonder het paspoort van het veulen.


ARTIKEL 12. AFNAME

De koper is verplicht de aangekochte Paarden/ Diepvriessperma of Embryo's af te nemen op de door ET-A vastgestelde plaats en tijd op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. Draagmerrie en embryo of het paard moeten uiterlijk 30 dagen na toewijzing afgehaald worden. De levering van de paarden vindt plaats door het ter beschikking stellen van de paarden aan de koper of een door hem aangestelde vervoerder. Het risico is voor de koper vanaf het moment van levering aan de koper of aan een door hem aangestelde vervoerder. De afname geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom, de veilingkosten en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de paarden door ET-A bijgehouden worden op risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval stallings- en vervoerskosten, aan ET-A te voldoen, in welk geval paarden pas geleverd worden door afname indien en zodra de koper eveneens voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

Iedere andere aansprakelijkheid van ET-A is uitgesloten. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van ET-A beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ET-A beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag aan veilingkosten dat ET-A ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht. ET-A maakt de koper attent op de mogelijkheid om het aangekochte kavel te laten verzekeren. Als om gelijk welke reden de koper weet op te eisen dat de koop nietig of ontbonden wordt verklaard, dan is het de verkoper van het embryo/paard die daaraan moet tegemoetkomen.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De openbaar ambtenaar beslecht in eerste en tevens laatste aanleg alle betwistingen die tijdens de veiling aangaande de toewijzing zouden kunnen ontstaan. De bemiddeling en tussenkomst van ET-A en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Dendermonde, exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

ET-A behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende veiling.Ik heb kennis genomen van de voorwaarden, deze te begrijpen en te aanvaarden. *


Ontvang onze nieuwsbrief
ET Auction mag mijn gegevens gebruiken conform het Privacy- en Cookiebeleid
(*) Deze velden zijn verplicht
Blijf op de hoogte & mis geen enkele veiling